Doelstelling Bruggenstichting
In de statuten van de stichting d.d. 17 mei 2011 is de doelstelling omschreven als:
-    het bevorderen van kennis over bruggen,
-    het inventariseren en documenteren van bruggen,
-    het meewerken aan behoud en beheer van bruggen in Nederland.

Verleden en toekomst
De Bruggenstichting heeft zich sinds haar oprichting in 1992 vooral bezig gehouden met het beschrijven van het erfgoed aan bruggen in Nederland vanaf 1800 tot ongeveer 2000, bruggen van verschillende materialen en voor verschillende functies.
Een serie boekwerken zagen als gevolg van die beschrijvingen het licht. In de loop der jaren zijn van een groot aantal bruggen allerlei gegevens verzameld en gearchiveerd. Waardoor veel kennis over het ontwerpen en bouwen van bruggen is vastgelegd en in principe beschikbaar is gekomen voor geïnteresseerden. Een aantal gegevens kunnen on-line kosteloos worden geraadpleegd. Het voorgaande is tot stand gekomen door de niet aflatende ijver van het bestuur en de honoraire medewerkers (vrijwilligers) van de Bruggenstichting, die hun in de beroepspraktijk opgedane ervaring hebben ingebracht.

Om te zorgen dat de Bruggenstichting ook in de toekomst nog voldoet aan de eisen van deze tijd, is dit beleidsplan opgesteld.
De Bruggenstichting is een professionele organisatie. Bestuursleden en medewerkers zijn voor het merendeel deskundigen, die op het gebied van bruggen in de beroepspraktijk hebben gewerkt.

Missie van de Bruggenstichting
De Bruggenstichting is een onafhankelijk kenniscentrum dat zich richt op het vastleggen en uitdragen van kennis over bruggen.

Toekomst
De Bruggenstichting streeft naar betere herkenbaarheid en verdere professionalisering, maar ook naar meer participatie van ook jongere deskundigen, die (nog) werkzaam zijn in de beroepspraktijk, in bestuur en in projecten.

De Bruggenstichting zal zich inzetten voor het behoud van het bruggenerfgoed van cultuur- historische waarde inclusief de documentatie van dit erfgoed. Dit betekent ook dat adviezen gevraagd en ongevraagd kunnen worden gegeven aan belanghebbenden.

De Bruggenstichting zal zich inzetten voor het vastleggen van kennis over het ontwerpen en bouwen van bruggen in de meest ruime zin, alsmede voor de overdracht van relevante en ‘’state of the art’’ kennis, op de daartoe geëigende wijze, ten behoeve van het onderwijs en/of de beroepspraktijk.

De Bruggenstichting wil een (onpartijdig) platform bieden voor de beroepspraktijk en andere belanghebbenden voor onderwerpen, inclusief huidige en toekomstige ontwikkelingen, op het gebied van het ontwerpen plus het bouwen en onderhouden van bruggen. Waar nodig zal worden samengewerkt met andere partijen.

Actieplannen
1.    De Bruggenstichting meer herkenbaar en meer zichtbaar maken, in en ook buiten de ‘’bruggenwereld’’;
2.    Het organiseren van een jaarlijkse “Bruggendag”;
3.    Het organiseren van een jaarlijks symposium Fiets- en Voetbruggen;
4.    Meer aandacht besteden aan de behoeften van het onderwijs op het gebied van bruggen;
5.    Beroepsbeoefenaren (meer) interesseren voor ons werk;
6.    Het tijdschrift Bruggen (4 x per jaar) een grotere verspreiding geven door aanpassing van de inhoud en vormgeving;
7.    Website eigentijds maken;
8.    Overdragen van kennis en informatie van bruggen aan het onderwijs (studerenden) en de beroepspraktijk (beroepsbeoefenaren);
9.    Bijdragen aan de kwaliteit van bruggen betreffende functionaliteit in samenwerking met de beroepspraktijk (o.a ''Best Practice’’).

Jaarlijkse activiteiten
Jaarlijks wordt een Bruggendag en een excursie naar een relevante bruggenproject georganiseerd. Vier keer per jaar verschijnt het tijdschrift Bruggen. Voor de leden van de Raad van Advies worden jaarlijks twee bijeenkomsten op locatie georganiseerd. Tevens wordt jaarlijks een symposium over fiets- en voetbruggen georganiseerd.