Oprichting

Tijdens de Bruggendag 2018 op 15 maart kondigde de Nederlandse Bruggenstichting de oprichting van een nieuw platform aan: BBOBB. Op 16 mei 2018 heeft een eerste oriënterende bijeenkomst plaatsgevonden met  vertegenwoordigers van gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat, adviseurs en aannemers. Dit kan gezien worden als de startbijeenkomst van het platform BBOBB. De positieve respons tijdens de bijeenkomst heeft de behoefte aan een dergelijk platform bevestigd.

Waarom BBOBB?

Zowel (bruggen)beheerders, adviseurs als bouwers staan voor grote (maatschappelijke) uitdagingen, waaronder:

Duurzaamheid

Energieneutraal bouwen, verbeteren van het hernieuwbare grondstoffenverbruik en vergroting van de productiviteit zijn uitdagingen waarvoor de sector zich geplaatst ziet. Maar hoe vul je dat in de praktijk in?

Vervangingsopgaaf

Het is de verantwoordelijkheid van de brugbeheerder dat de bruggen in zijn areaal voldoen aan de wettelijke vereisten. Maar met een veranderende regelgeving is het een lastige opgaaf om aantoonbaar te maken dat ‘oude’ bruggen  voldoen aan ‘nieuwe’ regelgeving. Het feit dat een groot aantal van die bruggen de prepensioenleeftijd nadert en dan ook nog eens zwaarder belast worden dan voorzien tijdens het ontwerp, maakt het er niet eenvoudiger op. De verwachting is dat we in de periode 2025-2050 geconfronteerd zullen gaan worden met een enorme vervangingsopgave.

Maar hoe pak je dat dan aan?

Overheid als regisseur
In het verleden werden bruggen in de meeste gevallen ontworpen, gebouwd en onderhouden door de eigenaar. Er was in ieder geval altijd een sterke betrokkenheid van de eigenaar bij de totstandkoming en de
instandhouding van bruggen. Tegenwoordig manifesteren eigenaren zich meer en meer als regisseurs van deze processen en besteden de meeste stappen uit aan marktpartijen. Hierdoor is de terotechnologische cirkel niet meer gesloten (ervaringen tijdens het beheer en onderhoud worden niet meer automatisch teruggekoppeld naar het ontwerp). Om de toekomstige kwaliteit te borgen is het sluiten van de terotechnologische cirkel noodzakelijk.

Maar hoe doe je dat dan?

Asset Management
Tegenwoordig volstaat traditioneel beheer en onderhoud niet meer. De instandhouding van bruggen staat niet meer op zichzelf, maar is een onderdeel van een netwerk of een wijk. Ook de budgetten worden steeds meer als zodanig toegekend. Kortom, de implementatie van Asset Management is onvermijdelijk. Maar dat betekent naast organisatorische aanpassingen, dat ook het areaal bekend en op orde dient te zijn. Goed Asset Management is een voorwaarde om inzicht te krijgen in de vervangingsopgave zoals die voor ons ligt. Voor de implementatie van Asset Management is het met name van belang dat er op bestuurlijk niveau draagvlak is.

Maar is dat er dan wel?

De ‘bouwers’ van gisteren verlaten het arbeidsproces
Veel van de betrokkenen bij het ontwerpen en bouwen van de bruggen hebben inmiddels de pensioengerechtigde leeftijd bereikt of zullen die vandaag of morgen bereiken en verlaten daarmee het arbeidsproces. Daarmee dreigt een kennisdrain, vooral omdat de levensduur van de meeste bruggen de werkzame periode van mensen overtreft.

Hoe houden we deze kennis toegankelijk?

Personeel
In een overspannen arbeidsmarkt is het voor zowel beheerders, adviseurs als bouwers niet eenvoudig geschikte medewerkers te vinden. Al helemaal niet voor een vakgebied met een imagoprobleem. Want over één ding lijken we het allemaal eens te zijn: ‘techniek en met name onderhoud is niet sexy”. Het vinden van medewerkers is één, maar ze vervolgens (bij) scholen is de volgende uitdaging.

Aanpak

Techniek
Als duidelijk is dat er ingegrepen dient te worden, dan rijst de vraag welke levensduur verlengende maatregelen het beste antwoord geven op de gestelde eisen (milieu, veiligheid, financiën, etc.). En hoeveel levert standaardisatie van elektrotechnische enwerktuigbouwkundige onderdelen op aan kostenbesparing en milieu-impact?

Hoe komen we tot dit inzicht?

Als we bovengenoemde uitdagingen aanpakken met de huidige technieken en werkwijze, is dit een gemiste kans om toekomstbestendige infrastructuur neer te zetten. Maar het is vooral ook veel te kostbaar en tijdrovend; het vereist financiële middelen en menskracht die we simpelweg niet hebben. Het vinden van een antwoord op bovengenoemde uitdagingen vraagt om innovatie, samenwerking en kennisdeling. De Bruggenstichting zag vele individuele initiatieven ontstaan waardoor het lastig werd om ‘door de bomen het bos te zien’. Er is de laatste maanden hard gewerkt aan het stroomlijnen van deze initiatieven en met de oprichting van het platform BBOBB wil de Bruggenstichting de sector een platform bieden van waaruit innovatie, samenwerking en kennisdeling zal worden gefaciliteerd en waar mogelijk georganiseerd. Op basis van het netwerk van de Bruggenstichting zal BBOBB; koppelen, verbinden, plannen toetsen en als sparringpartner optreden bij ideevorming. Met als ambitieus doel: een betere samenwerking, versnelling en opschaling, meer innovatie en productiviteit, gebruik van slimme ICT- en datatoepassingen en een excellente opleidings- en onderwijsinfrastructuur.

De Bruggenstichting doet dit vanuit haar mission statement

De Bruggenstichting is een materiaalonafhankelijk en niet commercieel platform dat zich richt op het vastleggen en uitdragen van kennis over bruggen, alsmede het stimuleren en ondersteunen van innovatieve ontwikkelingen, mede op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Zowel voor wat betreft totstandkoming als instandhouding.

Ben je beheerder, bouwer of adviseur en wil je meedoen of op de hoogte gehouden worden van het platform BBOBB? Meld je dan hiervoor aan bij de Bruggenstichting. Op dit moment stelt het bestuur een actieplan samen en na de volgende Bruggendag op 14 maart 2019 gaan we van start.